Menu


Información sobre o ICA

O índice de calidade do aire é un valor adimensional, calculado a partir de información procedente da lexislación vixente relacionada cos distintos contaminantes atmosféricos modelizados, cuxo principal obxectivo é facilitar a comprensión da información relacionada coa contaminación do aire.

O valor do ICA está comprendido entre 0 e >150, de modo que canto maior sexa o índice, peor será a calidade do aire.

A nivel cualitativo, o rango do ICA está dividido en catro tramos:

  • Bo: COR VERDE (ICA de 0 a 50)
  • Admisible: COR AMARELA (ICA de 50 a 100)
  • Malo: COR VERMELLA (ICA de 100 a 150)
  • Moi malo: COR MARRÓN (ICA >150)

ica lenda

No caso do modelo de pronóstico de PRESAXIO, para cada día calcúlase o ICA de cada unha das celas da malla, seguindo o proceso seguinte:

  • A partir dos datos da modelización, determínanse a concentración horaria máxima de cada contaminante en cada cela.
  • Asígnanse os valores do índice parcial de cada contaminante para esas concentracións (o valor do índice parcial 0 corresponderá a unha concentración nula de contaminante; o valor 100 está asociado ao valor límite de cada contaminante; o valor do índice para calquera outro valor de concentración, obtense por interpolación lineal).
  • Selecciónase o valor máximo dos índices parciais, o cal tómase como o valor do índice da cela.
  • Represéntase na cela a cor asociada ao índice obtido.

Segundo isto, sempre que o índice sexa maior que 100 (COR VERMELLA), superouse o valor límite de, polo menos, un dos contaminantes modelizados.

Como guía para a elaboración do presente Índice de Calidade do Aire tomouse como referencia o Documento do Grupo de Traballo de "INFORMACIÓN A La POBOACIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. ÍNDICE DE CALIDADE DO AIRE", presentado no IV Seminario de España de Calidade do Aire (Sitges, 2000).